محصولات

درباره ریحان طب

شـرکت تولیـدی ریحـان طـب از سـال 1363 بـا تکیـه بـر دانـش فنـی و تجـارب موثـر مؤسسـان، فعالیـت خـود را بـر پایـه اصـول اخالقی، تعهد، تعالی، کیفیت، نوآوری و فناوریهای مدرن و با درنظر گرفتن ارزشهای مشتری مـداری و بهرهگیـری از نیروهـای حرفـه ای و کوشـا، در راسـتای سیاسـتها و اهـداف کلـی نظـام جمهـوری اسلامی ایـران آغـاز نموده اسـت. تـا بـه امـروز بـا تالشهـای خسـتگی ناپذیـر مدیـران، مهندسـان، کارمنـدان و کارگـران کارآمـد و بـا اتـکا منابـع ماشـین آالتـی وتجهیزاتـی، نیـروی انسـانی ماهـر و مجـرب و …. موفـق بـه تولیـد تجهیـزات آزمایشـگاهی، غذایـی، دارویـی، آزمایشـگاه خـاک، کاشـی، سـرامیک و بیمارستانی و همچنین دارای مشاوره CSR و آزمایشگاه بـا کیفیـت مطلـوب گردیـده اسـت.

گواهینامه های ریحان طب

ارتباط با ما

شما می توانید با تماس با شرکت نیز اطلاعاتی که در رابطه با محصولات نیاز دارید را دریافت کنید تا اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید و برای کسب اطلاعات در رابطه با طریقه خرید محصولات ما با شرکت تماس بگیرید.